Gouda Cheese Shop - Kaashandel Peters
Buy Dutch cheese and several other Dutch products online. Perfect for corporate gifts.

Wafelhuis Stroopwafels
Freshly baked stroopwafels in Japan. Sold online or at various outlets in Japan

Estate Wines Japan
Wine gifts in Japan. Offers fine wines with home delivery anywhere in Japan.

Hilton Nagoya hotel
Stunning views over central Nagoya.

Hilton Osaka Hotel
Right opposite Osaka Station.

JapaneseStreets
Japanese street fashion

KLM Japan
Book KLM tickets online.

Nederlandse Vereniging in West Japan > article

• Meetings • A.L.V. der Nederlandse Vereniging in West Japan, 2 februari 2008

Aanwezig: Margriet Westra, Irene Kernkamp, Kjeld Duits, Karolien van den Brekel, Marco Bos (penningmeester), Michiel Kernkamp (vice-voorzitter) en Paul van den Brekel (voorzitter).

1) Paul opent de vergadering met een woord van welkom, ons enige erelid Kjeld Duits wordt in het bijzonder welkom geheten.

2) Goedkeuring jaarverslag – Marco geeft een toelichting op het financiele jaarverslag voor het verenigingsjaar 1 oktober 2006 – 30 september 2007. Ondanks een forse stijging van het aantal evenementen is onder de financiele discipline van Marco het verenigingsjaar financieel optimaal afgesloten. De bank/ kaspositie is licht gestegen met Yen 12.179,-. De leden Jeroen Bokhoven en Jan-Koen Visser hebben het verslag voor de A.L.V. reeds geverifieerd en goedgekeurd, waarna de A.LV. er ook toe overgaat het verslag goed te keuren.

3) Terugblik op de activiteiten van het jaar 2006 – 2007. Paul stelt bij de terugblik vast, dat het aantal evenementen in het afgelopen jaar fors zijn toegenomen, waardoor in tegenstelling tot het vorig jaar substantieel meer leden geactiveerd warden. In totaal kwamen in 2007 onze leden 267 keer in beweging door een of meerdere evenementen te bezoeken in tegenstelling tot het jaar 2006, waarbij dit 162 keer het geval was. Met name nieuwe evenementen zoals de kwartaalsborrel, bezoek aan Hanshin Tigers en het Business Bachelor Diner in Augustus en koloniale lunch droegen bij aan deze stijging van 65%. Ook het Oranje gala in Tokyo zag een verdubbeling van het aantal deelnemers in 2007; het totaal steeg hier van 2 in 2006 naar 4 deelnemers in ‘07.

4) Plannen van het bestuur – gezien de politieke situatie in Belgie wordt voorgesteld om de vereniging open te stellen voor Nederlands sprekende Belgen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een proefjaar 2008, waarna geevalueerd dient te worden of dit een goed plan was. Na een positief stemadvies van ons erelid Kjeld, wordt er unaniem ingestemd met dit voorstel. Kjeld stelt tevens voor om net zoals in het verleden een borrel bij een van de leden thuis te organiseren. Het bestuur neemt dit voorstel in overweging bij een van de volgende bestuursvergaderingen.
Irene stelt vast dat er beter gecommuniceerd dient te worden, aangezien de beschikbare informatie bij evenementen te schaars is. Het versturen van informatie via de traditionele post wordt als alternatief voorgesteld. Irene vraagt tevens of het bestuur nog geprobeerd heeft de bestaande vacature in het bestuur op te vullen. Kjeld geeft hierbij aan dat 3 bestuursleden het minimale aantal zijn. Margriet suggereert, gezien het aantal aanwezige leden op de A.L.V. om de A.L.V. in het vervolg via e-mail door te voeren. Margriet stelde tevens vast dat in de distributielijst van de materialen van de A.L.V. ook niet-leden waren opgenomen. Marco stelt voor in de toekomst zorgvuldiger te zijn met het samenstellen van de distributielijst. Michiel vraagt Kjeld om een korte samenvatting te geven van de afgelopen vergaderingen (op prefecture niveau) van de buitenlandse verenigingen in de Kansai regio. Kjeld vertegenwoordigt de Nederlandse Verenining in West-Japan in dit medium. Kjeld claimt dat het afgelopen jaar geen vergaderingen hebben plaatsgevonden, waardoor de samenvatting relatief kort is. Tenslotte stelt Kjeld vast dat de afstand van de boot met Sinterklaas naar het restaurant lang was, koffie en drank te laat beschikbaar was en er tevens te weinig voedsel was. Het bestuur belooft deze feedback mee te laten wegen in de selectie van de locatie in 2008.

5) W.V.T.T.K. – geen nieuwe stukken komen ter tafel

6) Rondvraag – reeds alle vragen zijn bij punt 4 gesteld

7) Sluiting – Paul dankt de aanwezige (ere)leden voor de levendige discussie, waarna de LIPO bar wordt opgezocht.

2 March 2008 - Paul

♦ ♦ ♦

Name
Email
http://
Message
  Textile help